Tephritidae

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Dioxyna bidentis

Dioxyna bidentis

Dioxyna bidentis

Dioxyna bidentis

Dioxyna bidentis

Dioxyna bidentis

Dioxyna bidentis

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Ensina sonchi

Euleia heraclei

Euleia heraclei

Euleia heraclei

Euleia heraclei

Euleia heraclei

Euleia heraclei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32